Aktuality

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ byla odsouhlasena Řídící skupinou strategie

Ve čtvrtek 29.4.2021 na svém 19. zasedání Řídící skupina strategie odsouhlasila kompletní dokument Strategie rozvoje 2030+. Výsledek téměř roční práce šesti Odborných pracovních skupin strategie tak dostal zelenou pro další projednávání v orgánech městské části Praha 5.
Nyní bude v průběhu celého května 2021 strategický dokument projednáván v jednotlivých výborech a komisích MČ Praha 5. V poradních orgánech se v průběhu dubna 2021 už projednávala Návrhová část, ke které bylo možné vznést připomínky. Dohromady bylo obdrženo 6 adresných připomínek a dále Školský výbor podal obsáhlejší návrh změn, které opatření pro prioritní osu školství v Návrhové části více konkretizovalo. Doporučení výborů a komisí, včetně rozsáhlejšího návrhu Školského výboru byly Řídící skupinou strategie akceptovány a zapracovány do výsledného dokumentu Strategie rozvoje 2030+. Společným úsilím se tak podařilo rozšířit Návrhovou část i Akční plán o další žádoucí opatření, které pomohou naplnit vize strategického dokumentu.
Kromě uvedeného projednávání v poradních orgánech bude dokument Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ představen i občanům. Stane se tak 27. května 2021 na VEŘEJNÉM FÓRU STRATEGIE 2030+, které se bude konat na radnici MČ Praha 5 v sále zastupitelstva od 17.00 hod. Členové Řídící skupiny strategie a vedoucí Odborných pracovních skupin Vás provedou dokumentem Strategie rozvoje 2030+ a představí nejrůznější oblasti, kterým se dokument věnuje a konkrétní změny, které se pro nejbližší 3 roky plánují.
Vizualizace některých těchto změn si budete moci přibližně od půlky května 2021 prohlédnout na VÝSTAVĚ – STRATEGIE ROZVOJE MČ PRAHA 5 2030+, která bude instalována u kostela sv. Václava na Andělu (naproti radnici).
K závěrečnému schvalování Strategie rozvoje 2030+ by mělo dojít na červnovém zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Držme si palce, ať to Praze 5 vyjde.

Připomínky občanů byly zapracovány do Návrhové části Strategie rozvoje 2030+

Ve čtvrtek 25. března 2021 znovu zasedala Řídící skupina strategie rozvoje 2030+. Hlavním bodem programu zasedání byla kontrola zapracování připomínek občanů do Návrhové části Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+. Členové Řídící skupiny strategie během zasedání překontrolovali, jak se Odborné pracovní skupiny popasovaly s připomínkami, které zazněly na Veřejném projednávání Návrhové části strategie. Odborné pracovní skupiny nakonec do Návrhové části dokumentu Strategie rozvoje 2030+ zohlednily veškeré obdržené připomínky. Jak konkrétně se Odborné skupiny s připomínkami vypořádali? Vybrali jsme ty nejpodstatnější změny, které vám v následujícím textu představíme.
Jako jedna z prvních tématik, která se na veřejném projednávání probírala, byly školské rady. Odborná skupina pro vzdělávání, školství a volný čas na základě této diskuze do své prioritní osy č.2 zapracovala opatření 2.5.3 Zefektivnění fungování školských rad, v rámci kterého se MČ Praha 5 bude snažit o nastavení efektivního fungování školských rad. Cílem opatření by mělo být dosažení dobré kvality a odbornosti školských rad.
Na základě připomínek bylo přepracováno také opatření 3.4.2 Snížení energetické náročnosti objektů v majetku MČ Praha 5. Odborná skupina pro finance a investice, kterou od března nově vede pan radní Kavalírek, se shodla na zařazení opatření týkajícího se snižování energetické náročnosti za využití EPC projektů na svém posledním zasedání, které se konalo jen několik málo dní před veřejným projednáváním. Na základě podnětů občanů bylo opatření ještě jednou přepracováno do aktuální podoby.
Poslední výraznou změnou, kterou bychom tady rádi zmínili je zařazení nového opatření 5.6.6 Klimatické cíle. Na základě podnětů bylo opatření v následujícím znění nově zpracované podskupinou pro životní prostředí:
„MČ Praha 5 podpoří svými opatřeními jako je například rozšiřování ploch veřejné zeleně, výsadba stromů (včetně výsadby ve spolupráci s hl. m. Praha), snižování energetické náročnosti budov, podpora občanských iniciativ apod. splnění klimatického závazku hl. m. Prahy snížit emise CO2 o minimálně 45 % do roku 2030 oproti roku 2010.“
U tohoto opatření byly také vyznačeny vazby na další opatření, které jsou v návrhové části od samého začátku. Naplňováním těchto souvisejících opatření bude městská část aktivně přispívat k naplnění závazku Pařížské dohody o ochraně klimatu.
Na závěr bychom rádi ještě jednou poděkovali všem účastníkům diskuze za jejich podněty a připomínky k návrhové části strategického dokumentu. Kompletní znění Návrhové části Strategie rozvoje 2030+ po zapracování všech připomínek z veřejného projednávání naleznete ZDE

Setkání s potencionálními předkladateli projektů 2021 „Zlepšuj pětku“

V úterý 23.března 2021 se konalo setkání s potencionálními navrhovateli participativního rozpočtu, které proběhlo úspěšně! Seznámili jsme přítomné s novými pravidly pro rok 2021, s procesem hlasování a také s plánovanými aktualizacemi na novém webu www.zlepsujpetku.cz. Záznam z jednání naleznete zde.

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

16.února 2021 proběhlo setkání členů vedení radnice s vítěznými navrhovateli posledního ročníku projektu „Zlepšuj pětku“. Tématem bylo představení vítězných návrhů participativního rozpočtu, všichni zúčastnění měli připravené 5-10 minutové prezentace. Setkání se zúčastnili zástupci Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, kteří se zabývají realizací projektů. Další setkání, tentokrát s potenciálními navrhovateli ročníku 2021 , proběhne v úterý 23. března 2021.

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

Setkání s navrhovateli ročníku 2020 participativního rozpočtu „Zlepšuj pětku“

Příprava Strategie 2030+

Proč strategii připravujeme?

Rada městské části Praha 5 se ve svém Programovém prohlášení pro své funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý plán rozvoje naší městské části, který bude vycházet z již dostupných dokumentů MČ, dále z demografické studie a dotazníkového šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5. Klíčovými oblastmi dokumentu nazvaného Strategie rozvoje městské části Praha 5 pro období 2020 až 2030 jsou: územní rozvoj, nová výstavba, požadavky na veřejnou vybavenost, dopravu, školství, zajištění veškerých stránek fungování zdravého a bezpečného města.
Plánování rozvoje patří mezi klíčové prvky řízení moderních měst a obcí. Dokument strategického rozvoje bude plnit úlohu návodného prvku pro optimalizaci rozhodnutí RMČ a ZMČ při řízení stěžejních aktivit MČ Praha 5. Souběžně budou na základě tohoto dokumentu efektivněji čerpány dotace z Evropské unie a dalších dotačních titulů. Strategie rozvoje stanoví vizi městské části a vytyčí hlavní směry jejího rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo ke vzájemné synergii.
Cílem Strategie rozvoje je poskytnout veřejnosti i podnikatelům základní představu o vizi MČ Prahy 5 ve všech prioritních oblastech rozvoje. Dokument by měl stanovit dlouhodobé i krátkodobější cíle a rovněž vymezit jednotlivé aktivity, případně projekty, jak těchto cílů dosáhnout. Strategický dokument by měl vycházet ze skutečných potřeb a možností Prahy 5, odhalit silné i slabé stránky, případné ohrožení dalšího rozvoje a navrhnout řešení. Do přípravy by se měli zapojit nejen úředníci a představitelé radnice, ale i odborníci a široká veřejnost.

Strategie 2030+

Jak probíhá příprava Strategie rozvoje?

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ je připravována městskou částí Praha 5 ve spolupráci s Moore Czech Republic, externí poradenskou společností, která byla vybrána na základě otevřeného výběrového řízení. Strategie rozvoje bude připravena na jaře roku 2021.
Tvorba strategie bude probíhat v několika fázích, již v květnu 2020 byla ustanovena Řídící skupina Strategie. První zasedání ŘSS proběhlo ještě v druhé polovině měsíce května. Klíčovými body bylo stanovení počtu Odborných skupiny pro Strategii (dále jen OSS) a jejich vedoucích. ŘSS schválený návrh jednotlivých OSS byl následně předán ke schválení všem politickým klubům zastoupeným v Zastupitelstvu městské části Praha 5. Dalším klíčovým bodem bylo zadání zpracování demografické studie, která je kruciálním podkladem pro přípravu samotného dokumentu směřujícího ke Strategii rozvoje Prahy 5 2030+. Rada městské části následně schválila vznik Odborných pracovních skupin strategie, které se věnují dílčím oblastem Strategie. O činnosti OSS si můžete přečíst zde.

Strategie 2030+

Příprava celé strategie je rozdělena na analytickou, návrhovou a implementační část. O harmonogramu Strategie rozvoje se více dozvíte zde.

Pozvánka na událost Se starostkou okolo Pětky

V rámci Místní agendy 21, která je dobrovolným nástrojem na podporu udržitelného rozvoje obcí a regionů, se konala druhá část projektu „Se starostkou okolo Pětky“. Jak už jsme Vás informovali, milí spoluobčané, v rámci tohoto projektu chce radnice zapojit veřejnost do diskuze k tématům např. mobilita ve městě, využití veřejného prostoru nebo bezpečnost. Díky této platformě budou pořádány průběžně během roku pěší nebo (cyklo) výlety na území Prahy 5 s paní starostkou a zástupci radnice. Tyto výlety budou vždy zakončeny diskuzí se zástupci občanů z řad široké veřejnosti, odborníky nebo zástupci spolků. Vzhledem k pandemické situaci ve světě a k momentálnímu stupni protipandemického opatření (PES), nemůžeme plně využít potenciál tohoto projektu. Více bližších informací na sociálních sítích. I přes to bychom Vás rádi pozvali na další událost, která se tentokrát zaměří na infrastrukturu pro chodce.

Jako cíl této události jsme si vytyčili téma propojení Prahy 5 a Prahy 6 pěšími stezkami. Vytvořili jsme několik doporučených tras vedených různými místy Prahy 5, které se nám zdály problematické. Při výběru tras jsme pracovali i s Vašimi poznatky zasílanými na radnici městské části Prahy 5. Tímto bychom Vás chtěli poprosit, abyste si tyto stezky prošli a napsali nám na adresu: krystof.kral@praha5.cz. Vaše připomínky a nápady, co by bylo dobré na těchto cestách zlepšit, zda se Vám šlo dobře či nikoliv. Ve čtvrtek a pátek 14. a 15.1. si paní starostka prošla tyto stezky společně s vybranými zástupci spolků a občany Prahy 5. Další trasy se plánují a paní starostka si je projde společně s hosty z Prahy 6, technické správy komunikací a vybranými zástupci spolků Prahy 5.

Trasy:
Motol – Ladronka: zde
Anděl- náměstí Kinských: zde
Šmukýřka - Klamovka:
Šmukýřka - Klamovka

Prokopské údolí - Kostel sv. Filipa a Jakuba:
Prokopské údolí - Kostel sv. Filipa a Jakuba

Se starostkou okolo pětky, tentokrát pěšky

Se starostkou okolo pětky, tentokrát pěšky

Se starostkou okolo pětky, tentokrát pěšky


Se starostkou okolo pětky

V rámci spolupráce s „Platformou CityChangers“ se 5.9.2020 konala cyklovyjížďka se starostkou, která ukázala, v jakém stavu se cyklistická a pěší síť na Praze 5 nachází, jakým problémům cyklisté i motoristé v provozu musí čelit, jaké existují situace ohrožující bezpečnost, ale i co nového se realizovalo.

Se starostkou okolo pětky

Se starostkou okolo pětky


Zlepšuj pětku - nový název pro Participativní rozpočet

Další novinkou je nový název pro Participativní rozpočet, který nám pomohli vybrat občané. Celkově z 10-ti návrhů vyhrál název „Zlepšuj pětku“ Tento název začne platit s novými pravidly na rok 2021


Dne 12.11.2020 se konala on-line schůzka neformální pracovní skupiny

Na jednání jsme představili nové pravidla Participativního rozpočtu, které budou platit na rok 2021, do kterých jsme zapracovali návrhy, které byly navržené na předchozím jednání neformální skupiny k MA21. Dále jsme seznámili členy s pravidelnou Hodnotící zprávou na rok 2020 a Plánem zlepšování na rok 2021.

Celý zápis ze schůze naleznete v sekci Dokumenty – Zápisy ze schůzí neformální pracovní skupiny.


Na radnici proběhla další schůzka neformální pracovní skupiny pro místní Agendu 21

Dne 25. 6. 2020 se opět sešla neformální pracovní skupina pro MA21. Diskutovalo se o možných změnách v pravidlech Participativního rozpočtu Prahy 5. Hojně se řešilo například snížení minimálního věku navrhovatele nebo rozdělení návrhů dle jejich finanční náročnosti na „velké“ a „malé“. Na přetřes přišla i možná změna názvu celého projektu. Rozhodli jsme se proto v duchu participace zapojit opět Vás, obyvatele Prahy 5. Až do 23. srpna můžete zasílat své návrhy na možnou změnu názvu našeho participativního rozpočtu prostřednictvím formuláře zde: http://bit.do/participativni-rozpocet-p5

Hledáme něco chytlavého, výstižného a především něco, co není tak obtížné vyslovit. O dalších změnách budeme informovat na https://participativnirozpocet.praha5.cz. Pojďte s námi do toho!

Celý zápis ze schůze naleznete v sekci Dokumenty – Zápisy ze schůzí neformální pracovní skupiny.

3. schůze neformální pracovní skupiny 25. 6. 2020


První letošní setkání zástupců radnice s občany Prahy 5

Nová tradice setkávání členů vedení radnice Prahy 5 s občany pokračovala druhým dílem. Na listopadovou první debatu navázala beseda 12. února 2020.

Jejími hlavními tématy vyplynuvšími z listopadové ankety se staly participativní rozpočet a opravy chodníků a dalších komunikací na území Pětky. Občanů dorazilo opět dost. „Je vidět, že se o dění v Praze 5 zajímáte,“ poznamenala na úvod setkání starostka Renáta Zajíčková. Zdůraznila, že kromě plošných setkání, jako je toto, proběhnou i setkání lokální, věnovaná tématům jednotlivých městských částí. V dohledné době třeba na Barrandově či v Košířích.

Prvním tématem setkání byl participativní rozpočet. Dosavadní ročníky projektu včetně aktuálního čtvrtého, který začal v únoru předkládáním návrhů, představil místostarosta Martin Slabý. „V prvním ročníku bylo na návrhy občanů vyčleněno celkem pět, v druhém deset a ve třetím patnáct milionů korun, což je částka, která je k dispozici i v aktuálním ročníku,“ uvedl místostarosta. Občané mohou své návrhy posílat do konce dubna.

Všechny aktuální informace jsou na stránkách https://participativnirozpocet.praha5.cz.

Druhý tématem setkání byly opravy chodníků a silnic. Mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková představila investice a zásadní rekonstrukce, které se týkají Prahy 5 a přinesou s sebou omezení provozu.

Předseda Dopravního výboru Jan Panenka (ODS) seznámil přítomné s investicemi do oprav chodníků. O ty se sice stará metropole, nicméně městské části v rámci takzvaných chodníkových programů ze svého rozpočtu financují opravy, které nesnesou odklad. „Chodníkový program byl v Praze 5 založen před třemi lety, ročně v něm bylo pět milionů korun. Abychom zvýšili jeho efektivitu, založili jsme fond dopravy, do něhož půjdou peníze z magistrátu ze zón placeného stání. Bude to ročně deset milionů korun, které použijeme na budování nových parkovacích míst a také na opravy chodníků,“ sdělil Jan Panenka.

Příští setkání občanů Prahy 5 se uskuteční 21. dubna v 17.30 hodin v kobce č. 17 na smíchovské náplavce, hlavním tématem bude bezpečnost.

Veřejné setkání členů RMČ a ZMČ s občany dne 12. 2. 2020

Veřejné setkání členů RMČ a ZMČ s občany dne 12. 2. 2020

Veřejné setkání členů RMČ a ZMČ s občany dne 12. 2. 2020

Veřejné setkání členů RMČ a ZMČ s občany dne 12. 2. 2020

Veřejné setkání členů RMČ a ZMČ s občany dne 12. 2. 2020


První veřejné setkání členů RMČ s občany

Dne 21. listopadu 2019 od 17:30 se v Impact Hub Praha uskutečnilo první veřejné setkání členů Rady městské části Praha 5 s občany. Účast byla hojná a mezi probíranými tématy dominovala především doprava a bytová výstavba. Všem zúčastněným děkujeme! Zápis z veřejného setkání si můžete stáhnout zde.

První veřejné setkání

První veřejné setkání

První veřejné setkání

První veřejné setkání


Je rozhodnuto! Participativní rozpočet už zná své vítěze

V neděli 13. října skončilo hlasování o letošních návrzích podaných do Participativního rozpočtu. Do celkové částky 15 milionů korun, která byla letos pro Participativní rozpočet vyhrazena, se vešlo prvních 10 návrhů z celkových patnácti.
Na třech prvních příčkách se umístily tyto návrhy:
1. Obnova parčíku před usedlostí Cibulka
Návrh na kultivaci zeleně v parčíku U Cibulky/U Tenisu/Trojdílná a přidání jednoduchých přírodních herních a odpočinkových prvků.
2. Společenská komunitní pekárna na Buďánkách
Návrh na rekonstrukci jednoho z malých hospodářských objektů v Památkové zóně Buďánka, v němž by měla být postavena pec na společenské pečení chleba. Na přilehlém prostranství by měla být upravena náletová zeleň a vybudováno jednoduché sezení doplněné herním prvkem pro děti.
3. Plácek u Hájovny
Návrh na kultivaci plácku u košířské Hájovny, vytvoření neformálního, neohrazeného hřiště s návazností na okolní prostor, s nejednotvárnou nabídkou hry a s použitím přírodních prvků.
Na kompletní výsledky se můžete podívat na stránce participativnirozpocet.praha5.cz
Všem úspěšným navrhovatelům gratulujeme!

Třetí ročník


Startuje třetí ročník Participativního rozpočtu

Startuje třetí ročník projektu Participativní rozpočet Prahy 5! Na nápady občanů nebo spolků je letos vyhrazeno 15 milionů korun. Na jeden projekt může připadnout až 3 milionu korun, což je o půl milionu více než loni a dokonce o 2 miliony více než v pilotním ročníku.
Bydlíte- li trvale na Praze 5 a máte nápad na zlepšení kvality života ve své čtvrti, neváhejte a zašlete nám ho. Jde to jednoduše - prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://participativnirozpocet.praha5.cz/. Návrhy je možné podávat až do 30. dubna 2019.

Třetí ročník


Druhý ročník Participativního rozpočtu už zná své vítěze

Druhý ročník Participativního rozpočtu už zná své vítěze. Výsledky hlasování včetně drobné statistiky si můžete prohlédnout ZDE.
Vítězům gratulujeme!
Pokud Váš návrh neuspěl, nezoufejte! Již nyní pro vás připravujeme další ročník, kam budete opět moci přihlašovat své nápady. Pro aktuální informace sledujte webové stránky projektu nebo facebookový profil „Praha 5 sobě“.

Praha 5 sobě


Hlasujte o vítězných návrzích v Participativním rozpočtu Prahy 5!

Letošní druhý ročník Participativního rozpočtu má rekordní počet realizovatelných návrhů v rekordní částce téměř 38 milionů Kč! I váš hlas může nyní rozhodnout o tom, které návrhy budou realizovány a které nikoliv. Hlasovat je možné až do 30. září 2018. Nezmeškejte svou příležitost! Hlasujte ZDE

Hlasování  - participativní rozpočet 2018


Druhý ročník Participativního rozpočtu je v plném proudu!

Druhý ročník projektu Participativní rozpočet Prahy 5 je tady! Na nápady občanů nebo spolků je letos vyhrazeno deset milionů korun. Na jeden projekt může připadnout až 2,5 milionu korun, což je o ilion a půl více než v loňském ročníku.

Bydlíte- li trvale na Praze 5 a máte nápad na zlepšení kvality života ve své čtvrti, neváhejte a zašlete nám ho. Jde to jednoduše - prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://participativnirozpocet.praha5.cz/ . Návrhy je možné podávat až do pondělí 30. dubna 2018

Participativní rozpočet 2018


Praha 5 vyhlašuje soutěž o nejlepší firmy, provozovny či živnostníky roku 2017

Od 1. prosince do 26. ledna můžete nominovat své oblíbené restaurace, kavárny, řemeslníky, obchody a další podniky, které jsou podle vás na Praze 5 nejlepší.

Vyhlášení vítězů proběhne 22. února v rámci reprezentačního plesu Prahy 5 v Národním domě na Smíchově u příležitosti 115. výročí povýšení Smíchova na město.

Více informací naleznete na stránkách: podnikatelroku.praha5.cz


Hlasování o projektech prvního ročníku Participativního rozpočtu Prahy 5 je u konce

Hlasování o projektech prvního ročníku Participativního rozpočtu Prahy 5 je u konce. Výsledky hlasování naleznete zde: https://vote.d21.me/vote/NJ6FfSuhQ

Vzhledem k nižšímu počtu schválených návrhů budou realizovány pouze ty projekty, které získaly ve veřejném hlasování alespoň 70% kladných hlasů, tedy méně než 30% záporných. Ačkoliv bylo s realizací vítězných projektů počítáno do konce letošního roku, není v tuto chvíli jisté, že se tak u všech projektů stane a to zejména kvůli blížící se zimě a zhoršenému počasí. Samozřejmě ale uděláme vše, co je v našich silách, aby projekty byly realizovány v co nejkratší možné době. Do konce letošního roku také plánujeme odstartovat další ročník participativního rozpočtu. K účasti na novém ročníku jste srdečně zváni! Pro více informací sledujte webové stránky participativnirozpocet.praha5.cz


Druhé veřejné setkání k Participativnímu rozpočtu Prahy 5

Ve čtvrtek 12. 10. 2017 proběhlo v Zastupitelském sále MČ Praha 5 druhé veřejné setkání k projektům Participativního rozpočtu Prahy 5. Předmětem setkání byla diskuze nad schválenými projekty a informace o veřejném hlasování k výběru vítězných projektů. Letošní ročník Participativního rozpočtu Prahy 5 je pilotním ročníkem, do nějž se zapojilo celkem 19 projektů. Sedm z nich na základě následných jednání postoupilo do fáze hlasování. Všichni navrhovatelé odvedli skvělou práci a my jim tímto velice děkujeme!

Více informací o aktuálním dění kolem Participativního rozpočtu naleznete na stránkách: participativnirozpocet.praha5.cz


Pohybem ke zdraví

V uplynulých měsících se MČ zaměřila na situaci v oblasti volnočasových pohybových aktivit dětí.

Rodiče měli možnost zapojit se do ankety zaměřené na preference rodičů v oblasti aktivit na podporu rozvoje hrubé motoriky dětí. Součástí ankety byla možnost hlasovat pro realizaci nástřiku „Her na chodník“ před budovami jednotlivých škol na území Prahy 5.

Do ankety se zapojilo celkem 354 rodičů dětí ze 7 základních škol v Praze 5. Nejvyšší počet hlasů získaly:

  • ZŠ a MŠ Chaplinovo náměstí a nástřik s názvem Opičí dráha
  • FZŠ Drtinova a nástřik s názvem Opičí dráha
  • ZŠ a MŠ U Santošky a nástřik s názvem Člověče, nezlob se!

Na jednotlivé hry na chodník se mohou děti vítězných škol těšit na jaře, až meteorologické podmínky umožní provedení nástřiku.

Akce byla finančně podpořena z rozpočtu MHMP, grantu na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21, pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka.

Ke stažení: Výsledky ankety